ALGEMENE VOORWAARDEN VASGRO B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Vasgro: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vasgro, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd Hurksestraat 26-A, 5652 AL te Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 81827024.

2. Klant: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Vasgro een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Partijen: Vasgro en de Klant gezamenlijk.

4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Vasgro zich jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten.

5. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Vasgro aan de Klant te leveren zaken, waaronder, doch niet-uitsluitend, begrepen kunnen zijn, uiteenlopende huishoudelijke artikelen, bed- en badtextiel en wit- en bruingoed.

6. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vasgro en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de Klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Producten worden in pakketvorm of in omdozen geleverd. De inhoud van pakketten is door Vasgro samengesteld en betreft dan ook een standaardaanbod. In geval van een afname van ten minste 50 pakketten, kan de inhoud daarvan op verzoek van de Klant worden aangepast. In dat geval kunnen Producten die standaard van het pakket deel uitmaken, worden vervangen door andere Producten, onverminderd het bepaalde in het volgende lid. Hiervoor is de Klant nader overeen te komen extra kosten verschuldigd.

2. Elk aanbod van Vasgro (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Zulks geldt ook voor het aanbod van Vasgro om van de inhoud van standaardpakketten af te wijken, zoals bedoeld in het vorige lid. Elk aanbod van Vasgro kan tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog door Vasgro worden herroepen.

3. Aan een aanbod van Vasgro dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Klant geen rechten ontlenen.

4. Iedere Overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Vasgro, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vasgro anders aangeeft. In geval van een bestelling van de Klant zonder dat daaraan een concreet aanbod van Vasgro is voorafgegaan, geldt de Overeenkomst pas als tot stand gekomen op het moment dat Vasgro de bestelling per e-mail aan de Klant heeft bevestigd.

5. Een aanbod van Vasgro geldt niet automatisch voor eventuele vervolgovereenkomsten tussen Partijen. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Vasgro gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Klant ter hand te stellen.

6. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

1. Levering van de Producten geschiedt op de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen of bevestigde plaats en wijze. In geval van bezorging geschiedt levering op het door de Klant opgegeven afleveradres. Indien in dat geval geen afleveradres door de Klant is opgegeven, geldt het factuuradres als afleveradres.

2. In geval van de levering van zogenaamde Vasgro Plus-pakketten, kunnen Partijen overeenkomen dat levering daarvan plaatsvindt rechtstreeks op het adres van de eindgebruiker/consument. De in dat kader overeengekomen kosten van aflevering, zijn gebaseerd op eenmalig transport. In geval de overeengekomen Vasgro Plus-pakketten niet ineens kunnen worden geleverd, komen de daaruit voortvloeide extra kosten, waaronder in het bijzonder begrepen de kosten van extra transportmomenten en opslagkosten, volgens de gebruikelijke daarvoor door Vasgro gehanteerde tarieven, voor rekening van de Klant. Het bepaalde in de vorige twee volzinnen is niet van toepassing indien en voor zover Vasgro in de door de Klant aanvaarde offerte reeds is uitgegaan van meerdere transportmomenten en zijn prijsstelling daarop heeft aangepast.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Vasgro in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de koopprijs en eventuele transportkosten te voldoen.

4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is Vasgro, onverminderd het bepaalde in artikel 8, gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Vasgro verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname te maken extra kosten, waaronder in het bijzonder begrepen de kosten van extra transportmomenten en opslag- en arbeidskosten, komen volgens de gebruikelijke daarvoor door Vasgro gehanteerde tarieven, voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

1. Alle eventuele leveringstermijnen waartoe Vasgro zich jegens de Klant heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Vasgro treedt niet eerder in dan nadat de Klant Vasgro Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Vasgro na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de levering in gebreke is.

2. Verzuim van Vasgro biedt de Klant recht op ontbinding van de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN GARANTIE

1. Tenzij de Producten niet rechtstreeks aan de Klant worden geleverd, dient de Klant op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Klant daarvan onverwijld mededeling te doen aan Vasgro.

2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs voor de Klant niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen twee werkdagen na ontdekking, althans binnen een termijn van twee werkdagen nadat de Klant redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had behoren te zijn, Schriftelijk bij Vasgro te worden ingediend.

3. Indien de Klant niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Vasgro uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort. Het bepaalde in de vorige zin laat het bepaalde in lid 6 onverlet.

4. Ook indien de Klant tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling bestaan.

5. Ten aanzien van Producten geldt dat de garantie beperkt is tot de eventuele garantie die de fabrikant met de Producten meelevert, onverminderd het bepaalde in het volgende lid. In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie geschiedt afwikkeling daarvan conform de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant.

Pagina 3 van 5

6. Indien op grond van een consumentenkoop tussen de Klant die als wederverkoper van de Producten optreedt en een consument, een Product is geleverd die niet de eigenschappen bezit die de consument op grond van die consumentenkoop mocht verwachten, dit niet aan de Klant kan worden toegerekend en de consument zijn wettelijke rechten ter zake jegens de Klant heeft uitgeoefend, dan heeft de Klant, ongeacht de eventueel toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant, recht op schadevergoeding jegens Vasgro voor zover het nakomen door de Klant van zijn wettelijke verplichtingen jegens de consument tot verdergaande schade voor de Klant leidt dan die vergoed wordt uit hoofde van de eventueel toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden. Het recht op deze schadevergoeding komt de Klant niet toe indien de afwijking betrekking heeft op feiten die hij kende of behoorde te kennen, dan wel haar oorzaak vindt in een omstandigheid die is voorgevallen nadat het Product aan hem werd afgeleverd. Voorts geldt dat indien aan het Product een eigenschap ontbreekt die deze volgens de Klant bezat, het recht van de Klant op de bedoelde schadevergoeding beperkt is tot het bedrag waarop hij aanspraak had kunnen maken indien hij de toezegging niet had gedaan. Kosten ter zake van verweer jegens de consument worden slechts vergoed voor zover zij in redelijkheid door de Klant zijn gemaakt. Voorts maakt de Klant geen aanspraak op aanvullende schadevergoeding indien hij het gebrek van het Product kende of behoorde te kennen en/of hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd aan de consument.

7. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Vasgro worden geretourneerd.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

1. Vasgro is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Vasgro geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede transportbeperkingen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging en fouten en tekortkomingen van toeleveranciers van Vasgro.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Vasgro bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de Overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Vasgro is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Vasgro ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Vasgro gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft gesteld dan wel daartoe op eerste verzoek van Vasgro onmiddellijk is overgegaan.

3. Voorts is Vasgro gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

Pagina 4 van 5

4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Vasgro op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.

5. Voor zover de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Klant kan worden toegerekend, is de Klant verplicht de schade die Vasgro dientengevolge lijdt, te vergoeden.

6. Indien Vasgro de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, TRANSPORTKOSTEN EN BETALINGEN

1. Vanaf een orderbedrag van € 1.000,- (excl. btw) geschiedt verzending binnen Nederland franco. In andere gevallen komen de transportkosten, volgens de gebruikelijke daarvoor door Vasgro gehanteerde tarieven, voor rekening van de Klant.

2. Alle door Vasgro vermelde en door de Klant aan Vasgro verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld.

3. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de levering van de Producten prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van inkoopprijzen, is Vasgro gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen.

4. Vasgro is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Klant te vorderen. Zolang de Klant jegens Vasgro in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting, is Vasgro niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Vasgro aangewezen wijze, binnen de door Vasgro vermelde termijn of op het door hem aangegeven moment. In geval van overboeking hanteert Vasgro een standaardbetalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum, doch kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling.

6. Vasgro is gerechtigd de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant aan Vasgro verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Vasgro draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Klant verstrekte gegevens. Voorts draagt Vasgro nimmer enige aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien of een andere omstandigheid die niet aan Vasgro kan worden toegerekend.

2. Vasgro is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

3. Mocht Vasgro ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Vasgro te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Vasgro hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Vasgro ter zake vervalt.

4. De aansprakelijkheid van Vasgro is beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van de Producten, dan wel aanvulling van het ontbrekende. Indien en voor zover herstel, vervanging of aanvulling van het ontbrekende niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Vasgro beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Vasgro betrekking heeft. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Vasgro meer belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval, op grond van de door Vasgro afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Vasgro dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

5. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Vasgro bedraagt één jaar.

6. De Klant vrijwaart Vasgro van eventuele aanspraken van derden die in enig verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Vasgro toerekenbaar is. Indien Vasgro uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Vasgro zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vasgro, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te

Pagina 5 van 5

gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vasgro en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

ARTIKEL 11. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht, is het de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

2. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Vasgro te bewaren.

3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Vasgro rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Vasgro hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde of doorlevering door de Klant in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, wordt het door de Klant aan Vasgro verschuldigde terstond volledig opeisbaar.

5. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Vasgro of door Vasgro aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Klant dient Vasgro op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Vasgro staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Klant.

6. Als de Klant, nadat de Producten door Vasgro aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

1. Vasgro is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn.

2. Vasgro is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Vasgro een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.

6. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.